Vizsgált fiók: - -

Hatály: 2021. augusztus 1.

Általános szerződési feltételek

ANALYTICS INSIGHT SZOLGÁLTATÁS

az Online Capital Investments Kft. (székhely: 1033 Budapest, Kéve utca 14., cégjegyzékszám: 01-09-952492, képviseli: Sebestyén Márton ügyvezető (“Megbízott”) Analytics Insight elnevezésű szolgáltatására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) a https://onlinecapital.hu/eszkozok/ weboldalon (“Weboldal”) elérhető „Analytics Insight” elnevezésű, Google Analytics fiók beállításainak és mérési pontjainak automatikus felülvizsgálatára és optimalizálására, a hatékonyabb online marketing stratégia elősegítésére nyújtott ingyenes szolgáltatás megbízó (“Megbízó”) általi igénybevételére vonatkoznak.

1.2 Megbízott adatai:
név: Online Capital Investments Kft.
székhely: 1033 Budapest, Kéve utca 14.
cégjegyzékszám: 01-09-952492
adószám: 23091223-2-41
telefonszám: +36 20 255 73 71
email cím: info@onlinecapital.hu
képviseli: Sebestyén Márton ügyvezető, önálló aláírási jogosultsággal

1.3 Megbízó kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat szakmájával, önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében veszi igénybe. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő megbízóval Megbízott nem köt szerződést. Ha a Megbízott által nyújtott Szolgáltatás tekintetében Megbízó a Fgytv. alapján fogyasztónak minősül, erről a körülményről a szerződéskötést megelőzően, köteles Megbízottat tájékoztatni. E tájékoztatás hiányának elmaradásáért Megbízó viseli a felelősséget. Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy nem minősül a Ptk. értelmében vett fogyasztónak.

1.4 A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77. § rendelkezése szerinti általános szerződési feltételeknek tekintendő, és a Megbízott és a Megbízó között a Szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejött valamennyi jogviszonyra irányadó.

2. FOGALMAK

2.1 Az ÁSZF-ben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
Szerződés: a Megbízó és a Megbízott között az ÁSZF elfogadása és az Űrlap mint az ajánlat elküldése, valamint a Megbízó automata rendszere által az Űrlap befogadása mint az ajánlat elfogadása következtében létrejövő megbízási szerződés, amely alapján a Megbízó a Megbízott Szolgáltatását igénybe veheti a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.
Fél/Felek: Megbízó és Megbízott együttesen.
Szolgáltatás: a Megbízó által megrendelt szolgáltatáscsomag, amely a 3. pontban leírtakat foglalja magában.
Űrlap: a Megbízott által a Weboldalon biztosított elektronikus online dokumentumok összefoglaló neve, amellyel a Megbízó megrendeli a Szolgáltatást, és amelyből az első tartalmazza a Megbízó cégnevét, kapcsolattartójának nevét és emailcímét, a második tartalmazza Megbízó Fiókjára vonatkozó adatokat (Fiók megnevezése, tulajdona, valamint a Fiók vizsgálatának elvégzéséhez szükséges technikai kérdések), amelyekben foglalt információk elengedhetetlenek a Megbízó által nyújtott Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez. A Megbízó által az Űrlapon megadott adatokat és tényeket Megbízott nem ellenőrzi.
Fiók: A Megbízó által üzemeltetett Google Analytics fiók, amelyre vonatkozóan a Felek a Szerződést kötik, és amelyhez a Megbízó jogosult és köteles a Megbízott részére a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez elemzési célú hozzáférést adni.

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA ÉS FELTÉTELEI

3.1 A Megbízott a Megbízó Fiókjának pillanatnyi állapotát vizsgálja meg abból a szempontból, hogy a Fiók beállításai és mérési pontjai megfelelően vannak-e kialakítva, és a Megbízó ezáltal pontos adatokra alapozza-e a marketing stratégiáját (“Szolgáltatás”).
3.2 A Szolgáltatás az alábbi elemeket foglalja magában:

  • Megbízott a Megbízó Fiókjának beállításait automatán keresztül megvizsgálja,
  • Megbízott a Fiók beállításai alapján értékeli a Fiók pillanatnyi állapotát: Hiányos / Átlagos / Egész jó / Tökéletes,
  • Megbízott a Fiók pillanatnyi állapotának eredményét (“Eredmény”) Megbízó tudomására hozza, valamint egyidejűleg az Eredményt elküldi a Megbízó Űrlapon megadott kapcsolattartói emailcímére,
  • Megbízó 14 szemponton és beállításon keresztül elmagyarázza Megbízó részére a Fiók legfontosabb beállításainak jelentőségét,
  • Megbízott javaslatot tesz a Fiók pillanatnyi állapotának megfelelően arra, hogy Megbízónak milyen további beállításokat érdemes alkalmaznia a Fiók beállításainak optimalizálásához és egy hatékonyabb marketing-stratégia megalapozásához,
  • Megbízó a Fiók Eredményét a beállítások megváltoztatására vonatkozó javaslatával együtt részletes .pdf formátumú prezentációban (“Prezentáció”) Megbízó számára elérhetővé teszi, amelyet Megbízó a Weboldalról letölthet.

3.3 A Szolgáltatás teljesítésének határideje: Megbízott a Szolgáltatás teljesítését akkor tudja megkezdeni, amikor a Megbízó megadta részére az Űrlapon szereplő információkat a Fiókhoz való hozzáféréshez szükséges jogosultságokkal együtt. Az Eredmény és a Prezentáció elkészítésének határideje azonnali, a Megbízó mind az Eredményt, mind pedig a Prezentációt a Szerződés megkötését követően pár percen belül megkapja.

3.4 Amennyiben Megbízó a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen, avagy hibásan tesz eleget, úgy Megbízott nem felel a téves információközlésen alapuló tanácsadásból eredő következményekért.

3.5 Az Eredményt Megbízóhoz megérkezettnek kell tekinteni, ha az a Megbízó részére a Weboldalon és a megadott kapcsolattartói emailcímen hozzáférhetővé válik, ideértve az esetleges levélszemét mappába történő érkezést is.

4. INGYENES SZOLGÁLTATÁS

4.1 Megbízott a Szolgáltatásait Megbízó részére a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel, automatán keresztül, ellenérték nélkül, ingyenesen nyújtja.

5. SZERZŐI JOGOK

5.1 A Szolgáltatás során létrejövő Eredmény és Prezentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Az Eredmény és Prezentáció tartalmának felhasználása engedélyezésére a Megbízott megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Az Eredmény és Prezentáció elkészítéséhez Megbízott jogosult teljesítési segédet, alvállalkozót igénybe venni. A Megbízó a Szolgáltatás eredményeképpen jogosulttá válik az Eredmény és a Prezentáció saját gazdasági és személyes céljaira történő, alkalmazottai és munkatársai körében folytatott használatára, valamint az abból történő idézésre az eredetihez híven, a szerző megnevezése mellett.

5.2 Az Eredmény és a Prezentáció internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő nyilvánosságra hozatala, továbbítása, terjesztése kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az Eredmény és a Prezentáció engedély esetében is kizárólag a szerző pontos megnevezésével és az integritás sérelme nélkül használható fel.

5.3 A Szolgáltatás részeként működő szoftver elem, valamint a szoftver-elem működési know-how-ja és egyéb, a szerzői mű szintjét elérhető információk (beépített képek, fényképek, animáció, videó- és hangfelvétel, zene, szöveg és kisalkalmazások) a szerzői jogi törvény védelme alatt áll. A szerzői jogok kizárólagos jogosultja a Megbízott. A Szolgáltatás használata során, a szerződés tartama alatt, Megbízott nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot (licencet) ad a Megbízónak a szerzői jogilag védett elemek szerződésszerű használatára. Megbízott elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a Megbízó Szolgáltatásával kapcsolatban.

5.4 A szerzői jogok bármilyen jellegű megsértése a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő jogkövetkezményeket vonja maga után.

6. FELELŐSSÉG

6.1 Megbízott köteles a Szolgáltatást a szükséges szakmai tapasztalatok és ismeretek terén jártassággal rendelkező személytől elvárható gondossággal nyújtani. Nem képezi Megbízott kötelezettségét a Megbízó működésének előzetes átvilágítása, Megbízott a tanácsadást a Megbízó által ismertetett adatok alapján nyújtja. Megbízottnak a Megbízó üzletmenetével, üzleti stratégiájával kapcsolatos, és a Szolgáltatás tárgyát nem képező javaslatai, észrevételei írásban történő előterjesztésére jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki.

6.2 A Megbízott az Eredmény és a Prezentáció alapjául szolgáló adatok és információk tartalmáért, helyességéért és az ezzel összefüggésben ezek esetleges hibája miatt esetlegesen előforduló hibákért és/vagy ebből eredő következményekért (pl.: ezekre alapozott döntésekért és az ezekből eredő károkért) mindennemű felelősséget kizárja, tekintettel arra, hogy ezek vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs. A Megbízott kizárja felelősségét a Szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szoftverek felhasználási feltételeinek bármely egyoldalú módosítása miatt előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

6.3 Egyik fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a Szerződés teljesítését, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételét.

7. TITOKTARTÁS

7.1 A Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás szempontjából bizalmas jellegű adatokhoz, információkhoz (“Üzleti Titok”) férnek hozzá.

7.2 A Szerződés szempontjából Üzleti Titoknak minősül – különösen, de nem kizárólag – a Szerződés tartalma, bármely Fél, illetve annak tevékenységével kapcsolatos minden adat, információ, tény (beleértve különösen a pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi, üzletmenetre, gazdálkodásra, fejlesztésre, tervekre, marketing stratégiára vonatkozó információkat), az azokból levont, illetőleg levonható következtetések, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult Fél jogszerű pénzügyi, gazdasági, üzleti, piaci vagy egyéb érdekét sértené vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult Fél a szükséges intézkedéseket megtette, függetlenül attól, hogy az milyen módon jutott a másik Fél tudomására.

7.3 Az Üzleti Titkot a Felek időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azt csak és kizárólag a jogosult Fél által előzetesen meghatározott és jóváhagyott mértékben használhatják fel, kivéve amennyiben eltérést nem engedő jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A Megbízó jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízó által az Űrlapon megadott információkat, valamint a Fiókban a Megbízott számára hozzáférhetővé váló információkat a Szolgáltatás nyújtása céljából az ahhoz szükséges mértékben felhasználja.

8. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

8.1 Az ÁSZF jelen szövegezésű változata a címben jelzett időponttól hatályos és határozatlan időre, visszavonásig szól.

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

9.1 A Szerződés a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével automatikusan megszűnik.

9.2 Azok a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is kötelezik a Feleket, különös tekintettel a titoktartásra és szerzői jogokra vonatkozó rendelkezésekre, a Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, PANASZKEZELÉS

10.1 A Megbízó részére a Megbízott kizárólag telefonon és e-mailen biztosít ügyfélkapcsolatot, Megbízott jelen ÁSZF fejlécében meghatározott elérhetőségein. A Megbízott a Megbízóval személyesen, vagy az általa adminisztrátorként bejelentett kapcsolattartó személyen keresztül tartja a kapcsolatot.

10.2 A Megbízott ügyfélkapcsolati elérhetőségein a Megbízó kérdést intézhet a Megbízotthoz, panaszt tehet, hibát jelenthet be, illetve igényt érvényesíthet. A Szerződéssel kapcsolatos lényeges jognyilatkozat megtételére a Megbízó írásban, postai úton köteles.

10.3 A Megbízott a Megbízót a Szerződést érintő kérdésekről a Megrendelő űrlapon megadott elérhetőségekre (e-mail cím, székhely) küldött írásos értesítéssel jogosult tájékoztatni.

10.4 A Megbízó által megadott bármely adat változása, vagy a Szerződés szempontjából egyébként jelentős tény, adat, körülmény változása vagy felmerülése esetén a Megbízó köteles a Megbízott felé jelezni azt és bejelenteni az új, érvényes adatokat, a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül. Az adatok valóságnak megfelelő szolgáltatása elmulasztásából, illetve a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő minden kártérítési vagy egyéb kötelezettség kizárólag a mulasztó felet terheli.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 A Szolgáltatás nyújtására jelen ÁSZF szerint létrejött magyar nyelvű Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Megbízó azonban köteles a saját példányából megőrizni és iktatni egy példányt. A szerződés nyelve a magyar, magatartási kódex nincs érvényben.

11.2 A jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Megbízott a Weboldalon a Szolgáltatást biztosítja, illetve a Szolgáltatás nyújtás megszűnése előtt kezdődött, de még lezáratlan ügyekre vonatkozóan azok lezárásáig.

11.3 A Megbízott a Szolgáltatással, a megrendelési folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken áll rendelkezésre.

11.4 A Megbízó a Megrendelés során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Megbízó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat a Szolgáltatás teljesítése céljából rögzíti, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokból kezeli.

11.5 A Megbízott a Szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben tesz eleget.

11.6 Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti rendelkezés céljához leginkább közel álló szabállyal pótolni.

11.7 A jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatályos: 2021. augusztus 1-től