Vizsgált fiók: - -

Hatály: 2021. augusztus 1.

Adatvédelmi Tájékoztató

a Analytics Insight szolgáltatásra vonatkozóan

I. Bevezetés

Ez a dokumentum a Analytics Insight szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével összefüggésben az Online Capital Investments Kft. mint adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót tartalmazza („Adatvédelmi Tájékoztató“). Online Capital Investments Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Kéve u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-952492, képviseletében eljár: Sebestyén Márton ügyvezető, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban tesz eleget az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A https://onlinecapital.hu/eszkozok/ weboldalon („Weboldal”) keresztül elérhető „Analytics Insight” elnevezésű, Google Analytics fiók beállításainak és mérési pontjainak automatikus felülvizsgálatára és optimalizálására, a hatékonyabb online marketing stratégia elősegítésére nyújtott ingyenes szolgáltatás igénybevétele céljából megadott személyes adatait az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.Az Adatkezelővel történő szerződéskötés céljából, valamint a létrejött szerződések teljesítése során, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy Ön személyes adatokat adjon meg az Adatkezelő részére. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig és hogyan kezeljük, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót szíveskedjen elolvasni, mivel a Weboldalon megrendelhető Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket Ön elfogadja. A Szolgáltatás megrendeléséhez Ön köteles a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni.Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van, akkor a Weboldal használata, illetve személyes adatainak átadása előtt kérjük lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a megadott elérhetőségeink valamelyikén.

II. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek az Online Capital Investments Kft. minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:
név: Online Capital Investments Kft.
székhely: 1033 Budapest, Kéve utca 14.
cégjegyzékszám: 01-09-952492
adószám: 23091223-2-41
telefonszám: +36 20 255 73 71
email cím: info@onlinecapital.hu
képviseli: Sebestyén Márton ügyvezető, önálló aláírási jogosultsággal
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót kell alkalmazni abban az esetben is, amikor Ön kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot Önnel a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Weboldal esetenként külső, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaz, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük figyelmesen olvassa el a harmadik személyek által közzétett, vonatkozó általános szerződési feltételeket és adatvédelmi tájékoztatást személyes adatainak harmadik személy részére történő megadása előtt. Tekintettel arra, hogy a harmadik személyek által meghatározott és közzétett szerződési feltételekre és a szolgáltatásuk működésére az Adatkezelőnek nincs befolyása, azokért nem az Adatkezelő, hanem az igénybe vett külső szolgáltató vállal felelősséget.

III. Fogalommeghatározások

A jelen pontban nem definiált nagybetűs kifejezések a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben definiált jelentéssel bírnak.

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során különösen ilyen a teljes név, cím, e-mail cím.

Érintett: az a természetes személy (Ön), akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat az Adatkezelő nem természetes személyeknek, és kizárólag 18. életévét betöltött, fogyasztónak nem minősülő természetes személyeknek nyújtja. Nem természetes személyek esetén Érintett lehet egyebek mellett a Megrendelő kapcsolattartójaként megadott személy.

Szolgáltatás: a Megrendelő által a Weboldalon keresztül elérhető „Analytics Insight” elnevezésű, Analytics fiók beállításainak és mérési pontjainak automatikus felülvizsgálatára és optimalizálására, a hatékonyabb online marketing stratégia elősegítésére nyújtott ingyenes szolgáltatás, annak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentése szerint (“Szolgáltatás”). A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kiterjed a Szolgáltatás leírásának böngészésére, a Szolgáltatás megrendelésére, a Szolgáltatással kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátására, a megrendelés teljesítésére, a Szolgáltatással kapcsolatos bármely kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására és kapcsolattartásra.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a II. pontban meghatározott személy, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, az Adatkezelőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. Az Adatkezelő adatkezelési folyamataihoz adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyeket jelen tájékoztató V. pontjában megjelölünk.

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Weboldalon a Szolgáltatás megrendelésére irányuló nyilatkozatot tesz, függetlenül attól hogy az Adatkezelő és közte a Szerződés létrejön-e vagy sem.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő a személyes adatokat szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, vagy jogos érdek alapján, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az Adatkezelő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az Érintett által az Adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az Adatkezelő és a Megrendelő közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az Adatkezelő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg az Adatkezelő.

IV. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat milyen célból gyűjt az Érintettekről:

4.1. A Szolgáltatás megrendelése és szerződéskötés a Weboldalon keresztül

a) Adatkezelés célja: A Szolgáltatás megrendelése és az arra vonatkozó szerződés („Szerződés”) létrehozása és teljesítése céljából a Megrendelőnek meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a szerződés létrehozása, annak teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása.

b) Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Adatkezelő és a Megrendelő közötti Szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Amennyiben Ön saját nevében eljáró természetes személy, az Ön igényére az Ön és az Adatkezelő között létrehozni kívánt Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben Ön egy nem természetes személy kapcsolattartójaként adja meg a Weboldalon az adatait szerződéskötés céljából, az adatkezelés az Adatkezelő és a szerződő nem természetes személy arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy közöttük Szerződés megkötésére sor kerüljön, annak tartalmáról a szerződő felek egyeztessenek, ezen folyamat során egymással kapcsolatot tartsanak. (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

c) Kezelt személyes adatok köre: Érintett neve, email címe, Érintettel kapcsolatba hozható weboldala

d) Az adatkezelés időtartama a Szerződés fennállásáig tart, kivéve azokban az esetekben, ahol a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jogszabály írja elő az adatok megőrzésének kötelezettségét. Amennyiben Ön nem természetes személy Megrendelő kapcsolattartójaként jár el, kifejezett tiltakozása hiányában további üzletszerzés céljából az Adatkezelő az adatait az adatfelvételtől számított 2 (kettő) évig megőrzi.

e) Személyes adatok címzettjei: Az Adatkezelő, a Szerződések teljesítésével valamint az ügyfél-adatbázis működtetésével kapcsolatban illetékes munkavállalói vagy megbízottai, valamint az 5.1. és 5.2. pontban foglalt Adatfeldolgozók az ott írtak szerint.

4.2. Ügyfélszolgálat adatkezelése

a) Adatkezelés célja: Az Adatkezelő rögzíti a beérkezett megrendelői megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja. A Megrendelők vagy képviselőik által tett esetleges panaszok kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, viták megoldása, az eset kivizsgálása.

b) Adatkezelés jogalapja: Folyamatban lévő Megrendelés vagy hatályos Szerződés esetén az adatkezelés jogalapja – amennyiben a Megrendelő saját nevében jár el - a Megrendelő és az Adatkezelő közötti Szerződés teljesítése. Amennyiben Ön egy nem természetes személy kapcsolattartójaként jár el, az adatkezelés az Adatkezelő és a Megrendelő arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy közöttük Szerződés megkötésére és teljesítésére sor kerüljön, a felek együttműködési kötelezettségüket teljesíthessék. (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

c) Kezelt személyes adatok köre: Személyes adatok, amelyeket az Érintett közöl önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen az Adatkezelő által biztosított e-mailes vagy telefonos elérhetőségeken vagy postai úton, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

d) Az adatkezelés időtartama: Az ügyfélszolgálati megkeresések anyagait az Adatkezelő az elintézéstől számított 2 (kettő) évig tárolja.

e) Személyes adatok címzettjei: Az Adatkezelő, az ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatban illetékes munkavállalói vagy megbízottai, valamint a Google, a SalesAutopilot és az Accelo mint ügyviteli szolgáltatók az 5.2. pont szerint.

4.3. Közvélemény-kutatások és felmérések

a) Adatkezelés célja: Az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítését követően a Megrendelő email-címére küldött linken található űrlap segítségével felmérést kezdeményez a Szolgáltatás értékelésére vonatkozóan. A felmérések célja a Szolgáltatás megfelelőségének mérése, az Adatkezelő Szolgáltatásának fejlesztése érdekében teendő lépések meghatározása.

b) Adatkezelés jogalapja: A Megrendelő vagy képviselői a véleményük marketing célú felhasználására irányuló adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén vesznek részt a felmérésben. (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor a d) pontban megjelölt időtartamig.

c) Kezelt személyes adatok köre: Személyes adatok, amelyeket az Érintett közöl önmagáról a vélemény közlésére szolgáló űrlap kitöltésekor, valamint az Érintett választása szerint vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mailcím.

d) Az adatkezelés időtartama: a felmérés űrlap elküldésétől számított 2 (kettő) év.

e) Személyes adatok címzettjei: a Weboldal üzemeltetője az 5.1. pont szerint, a Szolgáltatás Facebook-oldalának üzemeltetője, Google-oldalának üzemeltetője és LinkedIn-oldalának üzemeltetője az 5.3 pont szerint, az ügyviteli rendszerek üzemeltetői az 5.2. pont szerint.

4.4. Weboldalon tanúsított aktivitás

A Weboldal látogatóinak Weboldalon történő aktivitására, a Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó tevékenységének adatait az Adatkezelő a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére statisztikai célból felhasználja. A Weboldal használata során az Adatkezelő sütiket használ, amelyek segítségével adatot tárol a Weboldalt látogató Megrendelő eszközén. A sütik használatával kapcsolatos adatkezelés jogalapjáról, a kezelt személyes adatok köréről, címzettjeiről és az adatkezelés időtartamáról részletes tájékoztatást talál a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező sütitájékoztatóban, melyet erre a linkre kattintva tud elérni: https://onlinecapital.hu/sutikezelesi-szabalyzat/

V. Adatfeldolgozók és adattovábbítások egyéb címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Adatkezelő instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket az Adatkezelő javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Adatkezelő által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Adatkezelő olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást. Az Adatkezelő Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.2 Ügyviteli rendszerek

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak a Szerződés teljesítése, ügyfélszolgálat és panaszkezelés céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

a) SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.)
Az Adatkezelő által igénybevett szolgáltatások: SalesAutopilot a Szolgáltatás e-mail-kiszolgáló rendszerének biztosítására, rendszerüzenetek küldésére és adatok tárolására

b) Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
Az Adatkezelő által igénybevett szolgáltatások: GSuite az Érintettek által megadott személyes adatok tárolására, rendszerezésére

c) Accelo Inc (530 Howard St, Floor 2, San Francisco, CA, USA)
Az Adatkezelő által igénybevett szolgáltatások: az ügyviteli folyamatok automatizációjára, a Szolgáltatás nyújtásához használt alkalmazások közötti kapcsolatteremtés céljából

5.3 Megrendelői vélemények közzététele online és offline felületeken

A Szolgáltatás értékelésére vonatkozóan kezdeményezett felmérés űrlapján az Érintett által megadott szöveges értékelés, valamint választásától függően teljes neve és pozíciója/keresztneve és/vagy cégneve megjelenítésre kerül a Weboldalon, az Adatkezelő nyomtatott anyagaiban és hírleveleiben, valamint a Weboldal Facebook oldalán. A Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square; Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) mint önálló adatkezelő adatkezelésére az alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatója irányadó: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Az Érintett által megadott szöveges értékelés, valamint választásától függően teljes neve és pozíciója/keresztneve és/vagy cégneve megjelenítésre kerülhet továbbá a Google felületein és a LinkedIn oldalon. A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) mint önálló adatkezelő adatkezelésére az alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatója irányadó: https://policies.google.com/?hl=hu. A LinkedIn Public Company (1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA) mint önálló adatkezelő adatkezelésére az alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatója irányadó: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com.

5.4 Adattovábbítás harmadik országokba

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat a lent meghatározott egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani. A Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai, a LinkedIn Public Company (cím: Sunnyvale (HQ), CA, 1000 W Maude Ave., Amerikai Egyesült Államok), valamint az Accelo Inc. (530 Howard St, Floor 2, San Francisco, CA, USA) szolgáltatásai tekintetében a részükre történő adattovábbítás a GDPR 49. § b) pontja szerinti feltétel teljesülése miatt lehetséges (az adattovábbítás az Érintett és az Adatkezelő közötti Szerződés teljesítéséhez szükséges). A Google LLC adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken található: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US A LinkedIn Public Company adatvédelmi tájékoztatója az alábbi lilnken található: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com Az Accelo Inc. adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken található: https://www.accelo.com/company/privacy-policy/

5.5 Adatkezelő szerződéses partnerei körének változása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Adatkezelő a mindenkori szerződéses partneri állományról az Érintett kérésére tájékoztatást ad, és az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkori újabb változataiban a partneri kört szükség esetén frissíti.

VI. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos joga

A jelen pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket az Adatkezelő az info@onlinecapital.hu e-mail címen keresztül fogadja. Az Adatkezelő az Érintetteket indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy megadja az intézkedés elmaradásának okát. Szükség esetén ez a határidő további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az Adatkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi az Érintett részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését, valamint a megrendeléskor megadott személyes adatait bármikor lehetősége van módosítani.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő email címén egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására a II. pontban megadott elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben. Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. adatfeldolgozók), úgy az Adatkezelő tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti az Adatkezelőtől az Érintettre vonatkozó, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű panaszát először az Adatkezelőnek írásban elküldeni a II. pontban foglalt elérhetőségeken, abból a célból, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Érintett adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenállóképességét. Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ az Adatkezelő rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt

Hatályos: 2021. augusztus 1.-től